Η ΑΜΚΕ της Εκκλησίας της Ελλάδος ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες σχετικά με την κοινωνική και οικονομική ενίσχυση των λιγότερο ευνοούμενων κοινωνικών ομάδων, ιδίως παλιννοστούντων, μεταναστών και προσφύγων, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους, μέσω της παροχής κάθε δυνατής ηθικής και υλικής βοήθειας και συμπαραστάσεως.

Ενδεικτικά αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση δράσεων, όπως:

συμμετοχή σε ολοκληρωμένα αναπτυξιακά, περιβαλλοντολογικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, ιδίως για παλιννοστούντες, μετανάστες και πρόσφυγες,
παροχή ανθρωπιστικής, νομικής και κάθε άλλης τακτικής και έκτακτης βοήθειας, ιδίως σε παλιννοστούντες, μετανάστες και πρόσφυγες από φυσικές καταστροφές, εχθροπραξίες, πολεμικές συρράξεις, πολιτικές διώξεις και οποιεσδήποτε άλλες αιτίες,
παροχή επισιτιστικής βοήθειας, ιδίως σε παλιννοστούντες, μετανάστες και πρόσφυγες και δοκιμαζόμενους πληθυσμούς,
εκτέλεση προγραμμάτων εντάξεως και κοινωνικής υποστηρίξεως των ευάλωτων ομάδων, ιδίως των παλιννοστούντων, μεταναστών και προσφύγων,
ενημέρωση, εκπαίδευση, κατάρτιση ευαισθητοποίηση, διεξαγωγή συνεδρίων και ημερίδων για τις όψεις του μεταναστευτικού και προσφυγικού φαινομένου,
μελέτη και εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και εν γένει προγραμμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος και κάθε φορέα του δημόσιου τομέα, τα οποία συμβάλλουν θετικά, ιδίως στο ζήτημα των παλιννοστούντων, μεταναστών και προσφύγων με κάθε νόμιμο μέσο, ιδίως δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του Φορέα και του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Ιερών Μητροπόλεων, Ι. Μονών και Ενοριών καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και άλλων μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και μη, μέλη των οποίων είναι αποκλειστικά Ν.Π.Δ.Δ., και εν γένει με κάθε φορέα του δημοσίου τομέα ή τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. 3756/2009), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από προγράμματα και πρωτοβουλίες των Διαρθρωτικών Ταμείων ή άλλες πηγές χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλομένων φορέων,
υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Μητροπόλεις, την προκήρυξη και συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την αξιοποίηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων για απορρόφηση πόρων που διευκολύνουν την υλοποίηση έργων υποδομής τους και για την αποτελεσματική ανάληψη, συμμετοχή και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από ευρωπαϊκούς, εθνικούς, εκκλησιαστικούς και ιδιωτικούς πόρους,
διεκδίκηση επιχορηγήσεων ή συγχρηματοδοτήσεων από εθνικές, ευρωπαϊκές ή άλλες χρηματοδοτικές πηγές για την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων νομικής προστασίας, κοινωνικής στήριξης, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στις ομάδες στόχου του έργου/ σκοπού του,

Η φιλοσοφία του Φορέα βασίζεται στις εξής βασικές αρχές: Ποιότητα Υπηρεσιών, Συνέπεια, Αποτελεσματικότητα και Αφοσίωση στους επωφελούμενους.

Πρωταρχικούς σκοπούς του Φορέα αποτελούν:

  • Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς τους επωφελούμενούς του.
  • Η πληρέστερη δυνατή ικανοποίηση των επωφελούμενων.
  • Η συνεχής παρακολούθηση των διεργασιών του με στόχο την πιστή εφαρμογή τους και τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Η ικανοποίηση του προσωπικού όσον αφορά στο περιβάλλον εργασίας και η διαρκής προαγωγή του επιπέδου κατάρτισής του.
  • Η στενή παρακολούθηση και έρευνα της αγοράς για τη δημιουργία και παροχή νέων υπηρεσιών.

Είναι ρητή η δέσμευση της Δ.Ε. για την αποτελεσματική εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας για την επίτευξη των πρωταρχικών της σκοπών, θέτοντας ετησίως στόχους ποιότητας και διαθέτοντας όλους τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίησή τους.