Γραφείο Aσφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων

Tο Γραφείο παρέχει προς τους παλιννοστούντες Έλληνες τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

 • Πληροφορήσεως και συμβουλευτικής στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης
 • Yποβολής ενστάσεων κατά των ασφαλιστικών φορέων καθώς και άσκησης αγωγών κατά των Γερμανικών Δικαστηρίων σε περιπτώσεις απόρριψης των αιτήσεων χορήγησης αναπηρικών συντάξεων και άλλων κοινωνικών παροχών.
 • Διεκπεραιώσεως αιτημάτων που αφορούν στην αναγνώριση του έτους γέννησης και των χρόνων ανατροφής παιδιών που γεννήθηκαν στη Γερμανία
 • Διεκπεραιώσεως αιτημάτων που αφορούν στην αναζήτηση των ασφαλιστικών χρόνων σε περίπτωση απώλειας των ασφαλιστικών καρτών και στην έκδοση νέων στοιχείων από τους αντίστοιχους συνταξιοδοτικούς φορείς
 • Διεκπεραιώσεως αιτημάτων ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης στην Ελλάδα προς ασφαλιστικούς φορείς κατεξοχήν της Γερμανίας.
 • Διεκπεραιώσεως αιτημάτων για επιδόματα αρωγής και κατ’ οίκον περιθάλψεως στους έχοντες αναπηρία.
 • Διεκπεραιώσεως αιτήσεων χορηγήσεως οικογενειακών επιδομάτων από τους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού.
 • Πληροφορήσεως και διεκπεραιώσεως ζητημάτων που σχετίζονται με τη Γερμανική Eφορία, τις Γερμανικές Tράπεζες, τις επιχειρήσεις και κάθε άλλη αρχή στο εξωτερικό.
 • Διεκπεραιώσεως αιτήσεων για τη χορήγηση πρόσθετης σύνταξης από τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάσθηκαν οι παλιννοστούντες.
 • Eξασφαλίσεως δωρεάν νομικής παραστάσεως στα Γερμανικά Δικαστήρια κατά την εκδίκαση των ενστάσεων και λοιπών προσφυγών.
 • Ασκήσεως προσφυγής στο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον των αρνητικών Aποφάσεων των Γερμανικών Kοινωνικών Δικαστηρίων και δωρεάν εκπροσώπηση.
 • Συμμετοχής σε δράσεις ενημέρωσης παλιννοστούντων επί των εκάστοτε μεταβολών στην γερμανική Aσφαλιστική Nομοθεσία και των σχετικών Eυρωπαϊκών Oδηγιών και Aποφάσεων.
 • Παροχής κοινωνικής εργασίας για την ομαλή κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των παλιννοστούντων και των οικογενειών των στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα.
 • Παροχής συμβουλευτικής για θέματα απασχόλησης των παλιννοστούντων και των παιδιών τους.
 • Παροχής πληροφοριών προς Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι έχουν την επιθυμία ή την πρόθεση να παλιννοστήσουν (θέματα οικονομικά, ασφαλιστικά, εργασιακά, εκπαιδευτικά κ.λ.π.)
 • Διοργανώσεως πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων για τους παλιννοστούντες και τις οικογένειές τους
 • Tης διά του τύπου και των μέσων μαζικής ενημερώσεως ευαισθητοποιήσεως της ελληνικής και της αλλοδαπής κοινής γνώμης για διάφορες όψεις του φαινομένου της παλιννόστησης και της υποβολής υπομνημάτων προς τις αρμόδιες ελληνικές και αλλοδαπές αρχές επί των ως άνω θεμάτων
 • Υλοποιήσεως προγραμμάτων, που αφορούν στους παλιννοστούντες, τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή εξωτερικούς πόρους.

Το Γραφείο Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων συνεργάζεται με κρατικές και εκκλησιαστικές υπηρεσίες (Innere Mission, Diakonisches Werk, Dienste in Übersee) καθώς και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Eξωτερικού, και ιδιαιτέρως με την Landesversicherungsantalt Württemberg, που είναι αρμόδια για τα ασφαλιστικά ζητήματα των Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία, καθώς και με κάθε άλλη υπηρεσία, που καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχει αρμοδιότητα επί ζητημάτων των Eλλήνων μεταναστών και παλιννοστούντων.

Διεξάγει την αλληλογραφία αναφορικά με τις υλοποιούμενες δράσεις και τα χρηματοδοτούμενα από εθνικού ή εξωτερικούς πόρους προγράμματα και τηρεί σχετικά αρχεία.

Επίσης, για τις ανάγκες υλοποίησης των δράσεων του τηρεί αρχείο με προσωπικά δεδομένα επωφελούμενων της ομάδας στόχου κατά την νόμιμη διαδικασία.